گواهینامه HSE پیمانکاران

 

آیا تابحال جملات زیربه گوشتان خورده؟

گواهینامه HSE پیمانکار ( مدرک HSE پیمانکار )

گواهی نامه HSE جهت شرکت در مناقصات

اسناد و مدارک HSE برای شرکت درمناقصات

گواهینامه ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی پیمانکاران

مدرک HSE-MS پیمانکاران

HSE ویژه پیمانکاران

تمامی موارد فوق همگی یک مفهوم دارد. کارفرمایان جهت سنجش پیمانکاران خود درحوزه ایمنی وبهداشت شغلی و همچنین محیط زیست ، ایشان راملزم به گرفتن گواهینامه HSE یاهمان گواهینامه HSE-MS میکنند. HSE ترکیب دو گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 میباشدکه کارفرمایان بعضاً بطور مشخص ازدو گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه اوهساس 18001 نامی برزبان نمی آوردند واز واژه گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS استفاده میکنند.

نحوه گرفتن و شرایط اخذ گواهینامه HSE-MS (یا مدرک HSE ) مستلزم طراحی و پیاده سازی دو استاندارد ایزو14001 و اوهساس 18001 میباشند. درضمن بایدبدانیم که جهت طراحی و پیاده سازی دو استاندارد مذکور بهتراست ابتدا ویا همزمان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) طراحی و پیاده سازی گردد. دربعضی مواقع کارفرمایان دراسناد مناقصه ازواژه IMS استفاده میکنند . IMS ( بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه ) ازترکیب سه گواهینامه ISO9001 ، گواهینامه ISO14001 وگواهینامه OHSAS18001 بوجودمی آید. درهرحال هر پیمانکاری باهر واژه ایی که گواهینامه ایی از پیمانکار خود بخواهد منظور سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 و گواهینامه HSE-MS میباشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه HSE-MS از مراکز صادر کننده معتبر ثبت و صدور گواهینامه HSE-MS و آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت اچ اس ایی میتوانید از خدمات مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بصورت رایگان استفاده نمایید.

بامادر ارتباط باشید....