گواهینامه HSE و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و تفاوت میان آنها

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، گواهینامه HSE و تفاوت میان آنها

 

گواهینامه HSE گواهینامه ایستکه درقبال پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت HSE اعطا میشود. سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS نظامیست ساختار یافته که باتهیه دستورالعملها و روشهای اجرایی مربوط به مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و اجرای آنهااستقرار مییابد ودر مقاطع زمانی مختلف مورد بازنگری و اصلاح قرار میگیرد .

گواهی نامه HSE یاهمان مدرک HSE هم اشخاص میتواننددرقبال گذراندن دوره آموزشی HSE دریافت کنند و هم سازمانها درقبال پیاده سازی سیستم مدیریت HSE . دراین مقاله منظور نظر ازگواهی نامه HSE گواهینامه ایستکه سازمان پس ازپیاده سازی سیستم مدیریت HSE و ممیزی شخص ثالث دریافت مینماید .

اما گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی گواهینامه ایستکه درازای تایید وضعیت ایمنی پیمانکار توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعطا میشود. گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی ، تنهابه مباحث ایمنی و ایمنی عملیات پیمانکاری و مسائلی مانند حوادث کاری میپردازد و مباحث بهداشتی و زیست محیطی مطرح نمیشوند.

مرجع صدور گواهی نامه HSE و مرجع صدور گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری فقط وزارت کار و امور اجتماعی میباشد اما مرجع صدور گواهینامه HSE ، شرکتهای گواهی کننده یااصطلاحا CB هاهستند . وزارت کار و امور اجتماعی جهت انجام امور مربوط به درخواست گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، اقدام به راه اندازی سامانه ای بانام سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشوربه آدرس www.svcc.ir نموده است.

متقاضیان میتوانندبه سایت مراجعه وبعداز عضویت درآن و ثبت مشخصات خواسته شده و ارسال مدارک ، درخواست تشکیل پرونده نمایند. متقاضیان بایست بعدازتشکیل پرونده آنلاین ، جهت تشکیل پرونده فیزیکی به کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان خودمراجعه نمایند .

مدارک مورد نیاز گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

درخصوص گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی ، مدارک عدیده ای مورد نیاز میباشد و شرکت بایدتقریبا زمان زیادی راصرف جمع آوری مدارک نماید . برای ثبت اطلاعات درسامانه آنلاین و تشکیل پرونده فیزیکی اطلاعات زیرموردنیاز است :

اطلاعات هویتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

اطلاعات و مدارک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

اطلاعات دفتر مرکزی شرکت

اطلاعات مجوز پیمانکاری

اطلاعات سوابق فعالیتها و پروژه های اجرا شده و درحال اجرا

اطلاعات حوادث رخ داده درسه سال گذشته

و...

بعداز ثبت اطلاعات درسامانه آنلاین، مدارک خواسته شده برای تشکیل پرونده فیزیکی بایدبه کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تسلیم شود. لیست کامل مدارک موردنیاز درسایت کانون انحمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان موجود میباشد.
بمنظور درخواست گواهی نامه HSE متقاضیان بایدباشرکتهای گواهی کننده یااصطلاحا CB هاارتباط برقرار نمایند. ارتباط با CB میتواند ازطریق مشاوران ایزو یا HSE نیز صورت گیرد . مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمعتبرترین مراکز مشاوره درزمینه اخذ گواهینامه ایزو ، HSE و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران آماده اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذگواهینامه HSE و یا گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به متقاضیان میباشد.

بامادر ارتباط باشید...