اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ISO ایزو چیست؟

چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟
با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید

ISO ایزو چیست؟

ISO ایزو چیست؟

گواهینامه ایزو ISO چیست؟

شناخت مراجع ثبت و صدور‌ گواهینامه ISO ایزو

مزایای ISO ایزو چیست؟

مراجع ثبت و صدور  گواهی ایزو چیست؟

هزینه اخذ و دریافت ایزو چقدر است؟

زمان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو چقدر است؟

ایزو ISO چیست؟ سازمان ایزو یک نهاد فراملی و جهانیست و سالیان بسیار درازیست فعالیت خودرا شروع کرده است. این سازمان خیلی خوب دراین مسیر قدم برداشته است. در طی زمان نهاد ایزو مدلهای متنوعی را متناسب نیاز روز بوجود میاورد. همچنین هرکدام درجاهای مخصوصی فعالیت خودرا شروع کردند و در مسیر اهداف خود موفقیت های زیادی رابه وجود آوردند. نهاد ایزو برتمام نهادها و شرکتهای ایزو در تمام نقاط جهان کنترل دارند. این نهاد ازمدیران شرکتها و نهادهای دارای ایزو میخواهند که استاندارد رادر سطح شرکت و موسسات برقرار کنند. همچنین آن را بهبود یابند و درجهت افزایش استانداردها تلاش کنند.

 

گواهینامه ISO ایزو چیست؟

گواهی ISO ، گواهی نامه ISO ، گواهینامه ایزو و مدرک یا برچسب ISO حاصل درخواست و دریافت استاندارد‌های ایزو می‌باشد. گواهینامه ایزو ، طراحی و اجرای مستندات مرتبط با استانداردهای ایزو در سطح یک مجموعه را اثبات می‌نماید.

گواهی نامه ‌های ایزو به دو صورت آموزشی برای شخص و سازمانی برای مجموعه‌‌های خواهان ایزو صادر می‌شوند. گواهینامه‌های ایزو ISO در دو حوزه محصولات و خدمات و سیستم‌های مدیریتی صادر می‌شوند‌. اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو با شناسایی و انتخاب مراکز و شرکت‌های ثبت و صدور صورت می‌پذیرد.

 

شناسایی مراجع ثبت و صدور‌ گواهینامه ISO ایزو

مراجع و شرکتهای زیادی در کشور ایران ثبت و صدور گواهینامه ایزو را برعهده دارند. اما نکته قابل توجه انتخاب مراجع صدور معتبر و قانونی می‌باشد. آمار لیست شرکتهای ثبت و صدور گواهی ایزو روزانه در حال تغییر هست. سود و زیان‌های مالی و اعتباری عامل راه‌اندازی یا استعفای شرکت‌ها از ثبت و صدور ایزو می‌باشد. هیچ گونه منبع و سایتی جهت اطلاع رسانی شرکت‌های صادر کننده گواهینامه ISO وجود ندارد.

نماینده قانونی و رسمی مرکز ملی استاندارد ایران NACI نام دارد. NACI مخفف عبارت National Accreditation Center of Iran بنام مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران می‌باشد. نام مراجع قانونی فعال در کشور ایران در سایت رسمی مرکز NACI قابل مشاهده می‌باشد. آدرس سایت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران naciportal.isiri.gov.ir هست.

سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو یک نهاد رسمی و بین المللی با نام International Accreditation Forum ( IAF ) تأسیس کرده است. هر کشور تابع قوانین و الزامات استاندارد‌های ایزو مانند کشور ایران یک نماینده رسمی قانون گذار دارد. اعضای انجمن IAF ، همان نمایندگان رسمی قانون گذار یا مراکز اعتبار دهنده هستند. مراکز اعتبار دهنده را Accreditation Body می‌نامند.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو یا همان Certification Body ها از AB های عضو IAF جهت فعالیت مجوز می‌گیرند. شناسایی مراجع صدور گواهی ISO معتبر از روی تبلیغات و معرفی سایت ممکن نیست. سازمان‌ها و شرکت‌های خواهان ایزو می‌توانند یا از طریق مراجعه به سایت NACI و یا از طریق برقراری ارتباط با سیستم کاران اسامی CB های معتبر فعال در ایران را شناسایی نمایند.

CB های تحت اعتبار AB های عضو انجمن IAF مراجع قانونی و رسمی صادر کننده ایزو هستند. CB های رسمی تحت اعتبار یک نهاد بالا دستی بنام AB هستند. AB های رسمی نیز تحت اعتبار یک نهاد بالا دستی با نام IAF هستند. پیگیری و رجیستری این زنجیره اعتبار دهی در شناسایی CB های معتبر و رسمی مؤثر و نتیجه بخش می‌باشد.

مزیت ISO ایزو چیست؟

کیفیت و مرغوبیت محصولات موسسات ایزو موجب افزایش سود و درآمد برای صاحبان شرکتها میشود. همچنین این امر موجب محبوبیت و مشهوریت صاحبان شرکتها میگردد. باعث میشود نام شرکت ها و موسسات ایزو درمیان مشتریان و موسسات موجود در جهان قرار گیرد. ایزو هم در سطح جهانی و بین المللی و نیز در سطح داخلی کشور فعالیت خود را شروع کردست.

بنابراین شرکت ها و سازمانها که خواستار درخواست مدرک ایزو هستند میتوانند با مراجعه به مراجع معتبر و دارای استاندارد درخواست دریافت مدرک ایزو را خواستار شوند. البته بایستی متقاضیان درمورد انتخاب مراجع صادرکننده گواهی ایزو دقت کنند. آنها باید با دقت و آگاهی و تحقیق و بررسی در مورد مراجع یا سازمان معتبر صادرکننده گواهی ایزو ، اقدام به درخواست مدرک ایزو از طریق مراجع کنند. بنابراین ازهمان ابتدا بایدبا دقت و آگاهی مراجع راانتخاب کند. بعداز انتخاب مراجع معتبر و دارای استاندارد، فرمهاک ه مربوط بدانهاست را پر کنند. بعد از تکمیل  فرم را بهمراجع تحویل بدهند.

مراجع صادرکننده گواهی ایزو چیست؟

مراجع صادرکننده گواهی ایزو باتوجه درخواست سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو ، شرایط و روشهایی رابرای آنهاارائه میدهند واین شرکت ها و سازمانهای مربوطه بایداین شرایط و روشها راانجام دهند وبعد ازانجام اینشروط و تاییدیه گرفتن توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو ، فعالیت خودرا شروع میکنند.

هزینه اخذ ایزو چقدر است؟

درسطح بین المللی، شرکت هاو سازمانهاکه متقاضی دریافت مدرک ایزو هستند دراین مسیر بایدطبق قیمت تعیین شده توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو ، مبالغی رابپردازند واین مبلغ بجهت هرشرکتی قابل پرداخت نیست چون هزینه بالاست وآن شرکتها توان پرداخت ندارند و ازادامه کار منصرف میشوند و سعی میکنند بدنبال مدرک ایزو باشندکه ارزان قیمت باشند و براحتی قابل دسترسی باشد. واین خصوصیات درباره ایزو درسطح داخلی کشور دیده میشود. ISO ایزو داخلی کشور بسیار راحتتر و آسانی قابل دسترسیست وسازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو براحتی میتواننداین مدرک رابه دست آورند و همچنین صاحبان شرکت هاو سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو میتوانند مدرک ایزو رادر فوری و سریع بدست آورد و نیازیست بخواهد زمانی راسپری کنند تابعد ازآن زمان مقرر ایزو رادریافت کنند.

زمان اخذ گواهینامه ایزو چقدر است؟

برای ایزو سطح بین المللی، شرکتهاو سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو باید طبق زمانیکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو مشخص می کنند زمانی راسپری کنند. تابعد ازآن زمان مقرر بتوانند مدرک ایزو رابه دست آوردند. بنابراین بخاطر راحتی و آسانی دریافت مدرک ایزو ، بیشترشرکتهاوسازمان متقاضی بدنبال دریافت مدرک ایزو داخلی کشور هستند و میخواهند دراین زمینه فعالیت خودرا گسترش دهند و موفق شوند. امابا وجود راحتی دریافت مدرک ایزو، دو شرط وجود داردکه متقاضیان مدرک ایزو بایداین دو شرط رارعایت کنندکه ایندو شرط عبارتند از: مدیران سازمان هاباید قبل اینکه فعالیت خودرا شروع کنندمی بایست درمورد ایزو ، توانایی مدیران بابت اجرای اهداف ایزو درسطوح سازمان خودو….تحقیق و بررسی کنیم و اطلاعات و دانش خودرا افزایش دهیم و درمسیر فعالیت نیزمیتوان ازتجارب دیگران استفاده کردتا موفق ترشویم. مدیران شرکت هاو سازمانهاباید درهمه­ مناقصات مراجع صادرکننده گواهی ایزو درزمان و مکان مشخص معین کردند حاضر شوند و هرچیزیکه لازمست راانجام دهند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمراکز مشاوره درخصوص ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه انفورماتیک ، رتبه و گرید پیمانکاری و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشدکه بصورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات متقاضیان میباشد

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط