اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ISO9001 ، جزوه کاربردی فصل دوم

3.8/5 - (279 امتیاز)

ISO9001 ، جزوه کاربردی فصل دوم

ایزو 9001 درمعنای سیستم مدیریت کیفیت بعنوان اصولی ترین استاندارد مطرح شده مورد نیاز تمامی استانداردها میباشد. درمقاله قبل فصل اول جزوه رابرای شما متقاضیان اختصارا شرح دادیم فصل دوم باعنوان رهبری و تعهد درون سیستم مدیریت کیفیت رامورد بررسی قرار میدهیم.

استاندارد ISO9001 درمبحث رهبری وتعهد تعریف میگرددکه مديريت عالي شرکت بایستی همواره خودرا بابت حمايت و پشتيباني بابت سيستم مديريت يكپارچه متعهد بداند. مديريت بایداز طريق انجام امور مختلف ازجمله موارد زير، سعي کند شواهدي دال برتعهد خود جهت توسعه و استقرار سيستم مدیریت کیفیت وهمچنین بهبود مستمر اثر بخشي سيستم مدیریریت کیفیت فراهم آورد :

پاسخگویی درقبال اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت ،حصول اطمینان ازاینکه خط مشی واهداف کیفیت جهت سیستم مدیریت ایجادشده وباجهت گیری استراتژیک ومحیط سازگارند. حصول اطمینان ازاینکه خط مشی سیستم مدیریت کیفیت درسازمان منتقل ، درک وبه کارگرفته شده است. حصول اطمینان ازیکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ویا فرایند های کسب وکار سازمان. افزایش آگاهی ازرویکرد فرایندی وتفکر مبتنی برروی ریسک. حصول اطمینان ازاینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت دردسترس هستند. انتقال اهمیت اثربخشی مدیریت کیفیت وانطباق باالزامات سیستم مدیریت کیفیت. حصول اطمینان ازاینکه سیستم مدیریت کیفیت بنتایج درنظر گرفته شده نایل میابد. بکار گیری ، هدایت و پشتیبانی ازافراد بمنظور کمک بابت اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت. ترویج بهبود مستمر. حمایت ازسایر نقشهای مدیریتی مرتبط درنشان دادن رهبری آنهابه میزانی که درزمینه های مسئولیتشان کاربرد دارد. مديريت عالي شرکت بایدتلاش نمایدتا موارد فوق رااز طريق برگزاري جلسات توجيهي ، ارائه آموزشهاي لازم بجهت پرسنل انجام دهد. همچنین بایستی اقدام کندبه تعيين خط مشي و ابلاغش جهت مدیران میانی وپرسنل وبر تعيين وپیگیری اهداف بصورت کلان نیز نظارت کند. علاوه برآن بابرگزاری جلسات بازنگری مدیریت ، عملکرد کل سیستم مدیریت کیفیت راارزیابی نماید. مديريت عالي میبایست ازابتدای پیاده سازی سیستم همواره تلاش نمایدتا ازدر دسترس بودن منابع مورد نياز مراحل اجرای فرآیند اطمينان حاصل کند. بدين منظور همواره مديريت شرکت بایدسعي درشناسايي منابع مورد نياز وتامين منابع مورد نیاز داشته باشد. نتايج مميزي هاي داخلي، گزارش هاي مدیریتی وموارد ديگري ازاين دست، همگي ميتوانند بعنوان ابزارهاي شناسايي منابع مورد استفاده قرار گيرند. منابع مورد نياز معمولاً درقالب 3 گروه سخت افزار، نرم افزار ومغزافزار (منابع انساني) تقسيم بندي مي شوند. استفاده ازاطلاعات مندرج درگزارشات تجزیه وتحلیل داده ها وبا رهبری وهمکاری مدیران کلیدی واثرگذار اقدام کندبه راهبری سیستم مدیریت کیفیت وهمواره وبطور مستمر درجهت بهبود سیستم مدیریت کیفیت گام بردارد.

گواهینامه ISO 9001 درون مبحث رهبری وتعهد مبحثی تعریف میگرددکه جزو وظایف مدیریت ارشد میباشد باعنوان تمرکز بر مشتری ، مشتري مداري ويا تمرکز برروی مشتري بعنوان يکي ازاصول هشتگانه مديريت مطرح ميباشد. لذا مدیریت ارشد شرکت بایدنيز، سازمان خودرا يک سازمان مشتري محور بداند ودر همین راستا، رهبری وتعهد خودرا درخصوص تمرکز برروی مشتری باحصول اطمینان ازموارد زیر نشان دهد : الزامات مشتری والزامات قانونی ومقرراتی قابل کاربرد وبا الزامات تعیین شده انطباق دارند. آندسته ریسک ها وفرصت هاکه میتوانند برروی انطباق محصولات وخدمات وتوانایی افزایش رضایت مشتری موثر باشند تعیین شده ومورد توجه قرار میگیرند. تمرکز برارائه یکنواخت محصولات وخدمات منطبق باالزامات مشتری والزامات قانونی ومقرراتی قابل اجرا بایدباشد حفظ تمرکز برافزایش رضایت مشتری حائز اهمیت بسیاریست.لازم بذکر میباشدبه جهت اهمیت موضوع تمرکز برمشتری درشرکت، شایسته میباشدبرای فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان (یا کارفرمایان) روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان باکد P-13 (یا کارفرمایان) وبرای فرایند سنجش رضایت مشتریان (یا کارفرمایان) روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان باکدP-14 (یا کارفرمایان) تهیه و تدوین شده واجرا گردد.

گواهی iso9001 درمبحث رهبری وتعهد ازدیگر وظایف مدیریت عالی تهیه وتدوین خط مشی سیستم مدیریت کیفیت میباشد.مديريت عالي مجموعه متقاضی بایستی بعنوان يکي ازشواهد موجود درجهت تعهد وي بابت سيستم مديريت يكپارچه ، اقدام نمایدبه تدوين وابلاغ خط مشي سيستم مديريت يكپارچه . درتدوين خط مشي سیستم کدیریت کیفیت، بایدموارد زير لحاظ گردد : خط مشي گونه اي تدوين شودکه بااهداف سازمان متناسب باشد. خط مشي تدوين شده شامل تعهدي مبني بربرآورده ساختن الزامات وبهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت کیفیت باشد. خط مشي گونه اي تدوين گرددکه اهداف ذکر شده درآن، چارچوبي بجهت تعيين وبازنگري اهداف کيفيتي ، اهداف کلان وخرد زیست محیطی و ایمنی وبهداشت شغلی محسوب گردد. دربرگیرنده تعهد سازمان باشدبه الزامات سیستم مدیریت کیفیت . بدنبال افزایش اثربخشی وبهبود مداوم باشد. پیشگیری ازآلودگی و بهبود ايمني وبهداشت شغلی متناسب بااهمیت وابعاد ریسکهای ایمنی وبهداشت شغلی و پیامدهای زیست محیطی فعالیت ها وخدماتش باشد. (ترجیحاً)

ایزو 9001 دربحث خط مشی قوانینی بدین شرح ارائه شده خط مشي تعيين شده بایستی بصورت مناسب واز طريق نصب دراماکن عمومي، ابلاغ گرددبه پرسنل. همچنين مديريت بایستی سعي نمايد ازطريق ملاقات پرسنل ونيز برگزاري جلسات توجيهي جهت آنان، اطمينان حاصل نمايدکه خط مشي توسط پرسنل درک شده است. همچنین درصورت لزوم جهت طرفهای ذینفع اطلاع رسانی گردد. خط مشي تدوين شده میبایست جهت تداوم تناسب مورد بازنگري قرار گيرد. بازنگري خط مشی معمولا درقالب جلسات بازنگري مديريت اتفاق مي افتد.

گواهی نامه ایزو 9001 مبحث قابل ذکر رهبری وتعهد وظایف ،مسئولیت ها واختیارات سازمانی میباشد. اجراي دقيق واصولي مراحل مختلف اجرای فرآیند بعوامل مختلفي بستگي داردکه يکي ازمهمترين آنها، شفاف بودن شرح مسئوليتها ووظايف مجريان فرایندهای فوق است. برهمین اساس مجموعه متقاضی بایستی چارت سازمانی مجموعه راطراحی وتدوین نماید. همچنين لازمست مسئوليت ها ووظايف واگذار شده جهت افرادبا ميزان اختيارات تفويض شده بدانها متناسب باشد. درهمین راستاباید شرح مسئوليت ها و اختيارات مسئولين درقالب فرمهاي شناسنامه شغل باکدF-17 تعيين گرددو بدانها ابلاغ گردد. درتعریف وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات بیان شده حتماً جهت موارد زیر بایستی تدابیری اندیشیده شود.حصول اطمینان ازاینکه سیستم مدیریت کیفیت باالزامات استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت انطباق دارد. حصول اطمینان ازاینکه فرایندها، خروجی های مورد نظرشان راارائه میکنند.گزارش درمورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ، درباره فرصت های بهبود ونیاز وبه تغییر یانوآوری وبه ویژه بجهت گزارش بجهت مدیریت ارشد. حصول اطمینان ازترویج تمرکز برروی مشتری درتمامی واحدها. حصول اطمینان از حفظ یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت هنگامیکه تغییراتی درون سیستم مدیریت کیفیت برنامه ریزی شده است.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. تمدید گواهینامه ایزو 9001 را از چه مرجعی می تونید برامون انجام بدید؟ مستندات این تمدید را میخوام که برامون بفرستید شرکت در سهروردی قرار داره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط