اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ISO9001 , جزوه کاربردی فصل ششم ارزیابی عملکرد

5/5 - (1 امتیاز)

 ISO9001, جزوه کاربردی فصل ششم ارزیابی عملکرد

استاندارد ISO9001 جزوه کاربردی فصل ششم ارزیابی عملکرد میباشدکه درابتدا درمبحث کلیات موارد زیررا بیان میکند: مجموعه متقاضی بایستی درراستای اعمال پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی ابتدا موارد زیررا تعیین کرده باشد: چه چیزی نیاز به پایش و اندازه گیری دارد؟ روش های پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی مورد نیاز ، به منظور حصول اطمینان از ایجاد نتایج معتبر. چه زمانی پایش و اندازه گیری باید انجام شود؟چه هنگامی نتایج برآمده از پایش و اندازه گیری باید تحلیل و ارزیابی شوند؟ برهمین اساس پایش وهمچنین اندازه گیری درون شرکت تعریف میگرددبه بخش های زیر: پایش واندازه گیری اقلام ورودی ، پایش و اندازه گیری درحین فرایند، پایش وهمچنین اندازه گیری نهایی ، پایش ونیز اندازه گیری دوره ای انبارها ، پایش وهمچنین اندازه گیری فرایندها.

گواهینامه ISO9001 جزوه کاربردی فصل ششم ارزیابی عملکرد درمبحث کلیات همچنین بیان میکندکه مطابق خواسته استاندارد مرجع ، شرکت موظفست ويژگيهاي پروژه/محصولات وخدمات راجهت تصديق اينکه الزامات ويا خواسته هاي مربوطه برآورده شده اند، مورد پايش ونیز اندازه گيري قرار دهد . برهمين اساس، سيستم مديريت کیفیت مجموعه متقاضی بایستیگونه اي طراحي شده باشدکه فعاليتهاي بازرسي ونیز آزمون درکليه مراحل اجرا بطور موثربه اجرا درآينداين فعاليتها بایدحداقل شامل اقدامات زير باشند: کليه اقلام وارده بجهت کارگاه شامل مواد اولیه وقطعات فني ويدکي تامین شده توسط واحد تدارکـات خريداري ویا توسط تامین کنندگان برون سازمانی .قبل ازآنکه مورد استفاده قرار گيرند مي بايست مورد بازرسي وکنترل قرار گيرندتا اطمينان حاصل گرددکه باالزامات ازپيش تعيين شده مطابقت دارند. نتايج حاصل ازفعاليتهاي اجرایی ميبايست مورد بازرسي قرار گيرندتا اطمينان حاصل گرددکه الزامات ونيازمنديهاي تعيين شده برآورده شده اند. بديهي میباشدکه اجراي مراحل کاری وآغاز هرمرحله جديد، بایستی منوط باشدبه تاييد مراحل قبل توسط مسئولين واحد کنترل کيفيت. بعداز اتمام کليه مراحل اجرا وقبل ازآنکه پروژه ویا محصول ویا خدمات نهايي تحویل گرددبه کارفرمایا مشتری، لازمست اطمينان حاصل گرددکه کليه نيازمنديهاو الزامات ازپيش تعيين شده برآورده گرديده اند. بدين منظوربه يکي ازدو روش زير اقدام ميشود: درخصوص برخي ازفرآیندهای اجرایی لازم میباشداين فعاليت ازطريق تهيه يک چک ليست وتکميل آن انجام شود. بدين ترتيب که کليه موارد ذکر شده درون چک ليست بایدمورد بررسي نهايي قرارگيردو ازانجام صحيح آنها اطمينان حاصل گردد. دربرخي موارد نيزکه تهيه چک ليست ضرورتي ندارد، بازديد نهايي ازهمین فرآیندهای اجرایی توسط رياست واحد ، مدير فنی ونیز مدير امور اجرايي بعمل آيدو نتايج بازديد درون قالب يک صورتجلسه مکتوب گردد . چنانچه درحين بازديد مواردي مشاهده گرددکه مغاير بااصول و الزامات ازپيش تعيين شده انجام گرفته باشد، موارد درقالب صورتجلسه مذکور قيد گرديده وتصميمات لازم درجهت رفع مغايرتهای فوق اتخاذ گردد.

نکته مهم: طرحهاي کيفيت ،نقشه ها ، مستندات مرجع ونيازمنديهاي خريد بعنوان مدارک وهمچنین مستندات مرجع جهت انجام فعاليتهاي بازرسي وهمچنین آزمون مطرح ميباشند. درهمین راستا پیشنهاد میگردد یک روش اجرایی پایش واندازه گیری تهیه وتدوین ونیز اجرا شود.

گواهی نامه ISO9001 جزوه کاربردی فصل ششم ارزیابی عملکرد همچنین میگوید بمنظور آگاهي ازميزان انطباق عملكرد سيستم مديريت کیفیت باالزامات استانداردهاي سه گانه وازطريق بررسي ميزان تحقق اهداف كيفي ( شاخص ) مربوطه، میتوان فرآيند وميزان توانايي آنرا دردستيابي بابت نتايج طرح ريزي شده ، مورد پایش واندازه‌گيري قرار داد. بنابراين درمواقع عدم تحقق نتايج طرح ريزي شده مطابق آنچه درقالب اهداف كيفيتي تعيين گرديده‌اند، بایستی اصلاحات وهمینطور اقدامات اصلاحي لازم برحسب تناسب صورت ‌پذيرد تااز تطابق محصول (خروجي فرآيند) اطمينان حاصل گردد. لذا بهترست یک روش اجرایی تحت عنوان روش اجرایی پایش فرایندها تهیه وتدوین ونیز اجرا شود.
گواهی ISO9001 جزوه کاربردی فصل ششم ارزیابی عملکرد بحث رضایت مشتری میباشدکه مجموعه متقاضی بایستی برداشت مشتری رااز میزان برآورده شدن نیازها وانتظارات وی راپایش نماید. مديريت مجموعه متقاضی بایستی ميزان تاثير استقرار سيستم مديريت کیفیت رادر پروژه ها / محصولات ویا خدمات خودمورد ارزيابي قرار دهداين ارزيابي ازطرق مختلف امكانپذيرست. يكي ازمهمترين اندازه‌گيري ها درجهت ارزيابي عملكرد سيستم مديريت كيفيت ،جمع‌آوري اطلاعات مرتبط بابرداشت کارفرمایان ومشتریان ازميزان برآورده شدن الزامات وي توسط شرکت میباشد. بدين منظور روشهای مختلفي جهت دريافت وجمع‌آوري نظرات کارفرمایان ونيز استفاده ازاين اطلاعات بایست تعيين گردد. سنجش رضايت مشتریان صرفا بمعناي بررسي وپيگيري شكايات وي نيست. بلكه اعتقاد براين هست چنانچه مشتریان شكايتي نداشته باشداين امر لزومابه معناي رضايت كامل وي ازنحوه عملكرد شركت دراجرا خواهد بود. باوجود اینکه فرمهای نظرسنجی دردورهای زمانی تعیین شده بجهت مشتریان ارسال میشود، نميتوان انتظار داشت مشتریان ،رضايت خودرا درقالب فرم هاي نظرسنجي، کتبا اعلام نمايد. بهمین منظور بهترست دو روش اجرایی باعناوین روش اجرایی رسیدگی جهت شکایات کارفرمایان / مشتریان وهمچنین روش اجرایی سنجش رضایت کارفرمایان / مشتریان تهیه وهمینطور تدوین واجرا شود.

ISO9001 جزوه کاربردی فصل ششم ارزیابی عملکردبحث تحلیل و ارزیابی مطرح میشودکه مجموعه متقاضی بایستی همواره داده های مناسب واطلاعات ناشی ازهمین پایش، اندازه گیری ودیگر منابع را جزیه وتحلیل وارزیابی نماید. نتایج تحلیلهای فوق بایستی جهت ارزیابی موارد زیر استفاده شوند: انطباق الزامات محصولات وخدمات ، میزان رضایت مشتری ، عملکرد ونیز اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، اینکه آیا طرح ریزی بطور اثربخش اجرا شده است، اثربخشی اقدامات انجام شده بمنظور پرداختن جهت انواع ریسک وهمچنین فرصت ،عملکرد تامین کننده برون سازمانی ، نیازبه بهبود سیستم مدیریت کیفیت .همانند هرنوع سيستم ديگري ، لازم هست كنترلهاي لازم درجهت حصول اطمينان ازعملكرد صحيح سيستم مديريت کیفیت اعمال گردد. بدين منظور درون نظام سیستم مدیریت مستقر شده درون مجموعه متقاضی بایستی فرآيندهاي پايش، اندازه‌گيري ، تجزيه وتحليل وهمینطور بهبود ، هرجاكه ضروري تشخيص داده ‌شده‌اند طرح ريزي شده وبه مورد اجرا درآیندتا اطمينان حاصل گرددكه:پروژه/محصولات/خدمات باالزامات ازپيش تعيين شده مطابقت دارد بعبارتي مراحل اجرای فرآیندها ،همانطوركه بايداجرا شده‌اند.اثربخشي سيستم مديريت يكپارچه تحت كنترل بوده وبطور مستمر بهبود داده ‌ميشود. عملكرد سيستم مديريت يكپارچه باترتيبات برنامه‌ريزي شده (مستندات سيستم ) مطابقت دارد. بعبارتي مطمئن شويم سيستم بطور صحيح اجرا میگردد.بنابر اصول هشتگانه مديريت يكپارچه ، ازجمله اصل”تصميم‌گيري برمبناي واقعيات”درون سيستم شركت، نقش بسيار ويژه وبااهميتي دارد. لذا دردرون سيستم مديريت کیفیت، داده‌هاي متناسب بایست تعيين وجمع آوري ‌گردند وسپس مورد تجزيه وتحليل قرار گيرندتا تناسب واثربخشي آنرا نشان دهند. همچنين ازطريق انجام همين تحليل‌ها میتوان مشخص نمودكه بهبود اثربخشي سيستم مديريت کیفیت دركدام نواحي میتواند‌ اتفاق بيفتد. ازجمله داده‌هاكه بجهت منظور فوق متناسب بنظر میرسند داده‌هايي هستندكه بعنوان نتايج پايش وهمچنین اندازه‌گيري ازفرآيندهاي مربوطه حادث میشوند .

نکته: درراستاي اجراي فرآيندهاي فوق ‌الذكر، روشها وتكنيكهاي مختلفي ازجمله فنون آماري مورد استفاده قرار میگيرند. درمجموعه متقاضی بهترست یک روش اجرایی تحت عنوان روش اجرایی تجزیه وتحلیل داده ها تهیه وتدوین واجرا شود.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط