اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ISO9001 , جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود

با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید

 ISO9001 , جزوه کاربردی فصل هفتم ,بهبود

استاندارد ISO9001 , جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود مبحث کلیات مجموعه متقاضی بایستی فرصتهای بهبود راتعیین وانتخاب نمایدو اقدام لازم جهت برآوردن الزامات مشتری وافزایش رضایت وی راانجام دهد. همین امر بایدشامل موارد زیر باشد:بهبود محصولات وخدمات بمنظور برآورده سازی الزامات ونیز پرداختن بجهت نیازها وانتظارات آینده. اصلاح ، پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب. بهبود عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت . همین بهبودها شامل اصلاح ، اقدام اصلاحی ، بهبود مداوم ، تغییر اساسی ، نوآوری و سازماندهی مجدد میباشد.

گواهی ISO9001, جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود مبحث عدم انطباق و اقدام اصلاحی ، بهنگام بروز یک عدم انطباق ازجمله موارد ناشی ازشکایت ،مجموعه متقاضی بایستی موارد زیررا انجام دهد:بابت عدم انطباق عکس العمل نشان داده بدان نحوکه کاربرد پذیر باشد. یعنی جهت کنترل وتصحیحش اقدام میشود وبه پیامدهایش رسیدگی میشود. بمنظور اینکه عدم انطباقش تکرار نشود یادر جای دیگری رخ ندهد، نیازبه انجام اقدام جهت حذف علت ( علل) عدم انطباق ، ازطریق موارد زیر ارزیابی میگردد : بازنگری وتحلیل عدم انطباق ،تعیین علل عدم انطباق ، تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارند ویا ممکنست بطور بالقوه اتفاق بیفتند. پیاده سازی هراقدام مورد نیاز. بازنگری اثربخشی هرگونه اقدام اصلاحی انجام شده. بروز رسانی انواع ریسک ونیز فرصت تعیین شده درحین طرح ریزی ،درصورت لزوم. اقدامات اصلاحی تعریف شده، متناسب بااثرات عدم انطباق های پیش آمده باشند.

گواهینامهISO9001 جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود مبحث عدم انطباق وهمچنین اقدام اصلاحی همچنین بیان میکندمجموعه متقاضی بایستی کلیه اطلاعات مستند رابه عنوان شواهدی بجهت موارد زیر حفظ نماید؛ ماهیت عدم انطباق ها وهرگونه اقدامات بعدی انجام شده، نتایج اقدام اصلاحی .درراستای اجرای دقیق فرایند فوق ،بهترست یک روش اجرایی تحت عنوان روش اجرایی اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه تهیه وتدوین واجرا شود. طبق روش اجرایی اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مطابق يك روال مشخص انجام میشوند . عمق وگستردگي اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه كه بابت حذف علل بالفعل يابالقوه عدم انطباق انجام میگيرند ، متناسب بااهميت مسائل خواهد بود. نظام مديريت کیفیت گونه‌اي طراحي شده‌است تابتواند هرگونه عدم انطباق مشاهده شده درون فعاليتهاي داخل شرکت ونيز فعاليتهاي درون ارتباط باطرفهاي برون سازماني رابعداز شناسايي ، پيگيري ورفع نمايد. بدين منظور ، سيستم مدیریت کیفیت مستقر شده بایداز مفاد گزارشهاي تهيه شده ازنتايج مميزيهاي داخلي وخارجی، شكايات کارفرمایان ونيز پيشنهادات ارائه شده توسط كاركنان ، پایش واندازه گیری خدمت وفرآیندها ،کنترل محصول (خدمت) نامنطبق ،کنترل عدم انطباق های زیست محیطی وایمنی وبهداشت بنحو مطلوب استفاده نموده ونیز اقدام اصلاحي ويا پيشگيرانه مورد نظر راتعيين وسريعابه مورد اجرا ‌گذارد. بعلاوه طي جلسات بازنگري مديريت ، اشكالات عمده موجود دردرون سيستم مدیریت کیفیت باتاثیرگذاری منفی برروي كيفيت وسرعت پيشرفت پروژه‌ها بایدمورد بررسي قرار گرفته وتصميمات لازم درجهت حذف پتانسيل عدم انطباق‌ها اتخاذ ‌گردد.

گواهی نامه ISO9001 ,جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود مبحث عدم انطباق وهمینطور اقدام اصلاحی درخصوص اقدامات اصلاحي بايدگفت اقداماتي درجهت رفع علل بالفعل عدم انطباق‌ها انجام میشود‌ تااز بروز مجدداين موارد عدم انطباق، جلوگيري بعمل‌آيد. همانطوركه درون روش اجرايي اقدام اصلاحي وپيشگيرانه آمده است، مراحل زير بایددر خصوص يك اقدام اصلاحي انجام ‌گيرد: تعيين علل بروز عدم انطباق ها. ارزيابي نيازبه آندسته اقدامات اطمینان بخش جهت عدم انطباق ها مجددا بروز نخواهند كرد. تعيين وانجام اقدام مناسب. ثبت نتايج حاصل ازانجام اقدامات بعمل‌آمده. بازنگري اقدامات اصلاحي انجام شده بمنظور حصول اطمينان ازاثربخشي آنها . همچنين همانطوركه دردرون روش اجرايي اقدام اصلاحي وپيشگيرانه میاید، درخصوص يك اقدام پيشگيرانه میبا‌يست مراحل زير انجام شوند: تعيين عدم انطباق هاي بالقوه وعلل آنها. ارزيابي نيازبه اقدامات جاوگیری کننده ازبروز عدم انطباق ها . تعيين وانجام اقدام مناسب. ثبت نتايج حاصل ازانجام اقدامات بعمل‌آمده. بازنگري اقدامات پيشگيرانه انجام شده بمنظور حصول اطمينان ازمیزان اثر بخشي آنها.
ISO9001 جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود مبحث بهبود مستمر ، مجموعه متقاضی بایستی همواره تناسب کفایت واثربخشی سیستم مدیریت کیفیت رابطور مستمر بهبود بخشد. بمنظور تعیین اینکه آیا نیازها ویا فرصت هایی وجود دارندکه بایدبه عنوان بخشی ازبهبود مداوم بدانها پرداخت شود، مجموعه متقاضی بایستی نتایج تحلیل وهمچنین ارزیابی وخروجیهای بازنگری مدیریت رادر نظر گیرید. برهمین اساس بهتر هست یک روش اجرایی تحت عنوان روش اجرایی بهبود مستمر تهیه وتدوین وهمچنین اجرا شود

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط