شرکت های دارای گواهینامه ایزو

شرکت های دارای گواهینامه ایزو

شرکت های دارای گواهینامه ایزو شرکتهای دارای گواهینامه ایزو شاید تعداد بسیار زیادی باشنداما داشتن چه نوع ایزویی ازچه مرجع صدوری باعث تمایزاین گواهی نامه های ایزو ازیکدیگر میشود ونوع اعتبار یک شرکت رامشخص میکند، شرکتهای دارای گواهینامه ایزو 3 دسته میشوند، اول شرکتهاکه گواهی ایزو ازطریق مراجع غیر عضو IAF دارند، دوم شرکتهاکه گواهی […]