مشاوره سیستمهای مدیریتی

مشاوره سیستم های مدیریتی

مشاوره سیستمهای مدیریتی مشاوره سیستمهای مدیریتی شامل طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و استقرار ، اجرا و نگهداری و بهبود هرسیستم مدیریتی می باشد. یک مشاور حرفه بایستی تمامی مراحل پیاده سازی را بلد باشد و این موضوع مستلزم داشتن علم کامل استاندارد مربوطه میباشد. مشاوران در زمینه سیستمهای مختلف فعالیت میکنند. اما بیشتر […]

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy خط مشی کیفیت جز اسناد خیلی مهم و بالا دستی سازمان میباشد. این سند توسط مدیریت ارشد سازمان نگاشته و تصویب میشود. مدیر عامل بعنوان بالاترین مقام سازمان ، وظیفه مدیریت خط مشی کیفیت برعهده دارد. اما در برخی از سازمانهای هیئت امنایی یا هیئت رئیسه ای ، رئیس […]

enemad-logo