متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2007 ( متن فارسی استاندارد ISO10001:2007 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان )

متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2007 ( متن فارسی استاندارد ISO10001:2007 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان ) متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2007 بانام مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – خطوط راهنما و روش اجرایی – رفتار برای سازمانها شناخته میشود. روش اجرایی رفتاری سازمان درقبال رضایت مشتری یا ISO10001 میتواند بصورت مجزا یاهمزمان […]