متن فارسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن فارسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

متن فارسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن فارسی استاندارد( OHSAS 18001:2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد OHSAS 18001 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت رابیان میکند. یعنی الزاماتی جهت فراهم آوری محیطی امن و بدور ازخطرات برای پرسنل. استاندارد ohsas18001 یک استاندارد عمومی دربحث ایمنی و بهداشت میباشد. استانداردهای دیگری نیزدر حوزه ایمنی […]