مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک

مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک درسطح کشور ازدغدغه شرکتهایی هست که میخواهند وارد بازار کاری خاصی شوند. که جهت فعالیت نیازبه رتبه انفورماتیک پیدا میکنند مراحل ثبت نام رتبه انفورماتیک نیزیک پروسه حجیمی میباشدکه سازمانهای متقاضی تمامی این فرآیندها رابرای شرکت خوداعمال کننداین رتبه ازسوی شورای عالی صادر میگردید اما […]

رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک در داخل کشور مختص شرکتهای انفورماتیکی هست. وقتی میخواهند در زمینه مورد نظر فعالیت داشته باشند. این نهاد نیزباید درزمینه های انفورماتیکی درسطح منطقه مورد نظرخود فعالیت کنند. و میزان تواناییها و قابلیتهای شرکت خود را به شرکتهای رقیب نشان دهند. نهادهای امروز در سطح کشور از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ […]