مرکز اخذ ایزو

مرکز اخذ ایزو

مرکز اخذ ایزو مرکز اخذ ایزو در واقعیت امر همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هستند. سازمانهای متقاضی و درخواست کنندگان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو وقتی که به دنبال دریافت و گرفتن گواهینامه ایزو هستند. با عناوین مختلف و متعددی درون GOOGLE جستجو می کنند تا مرکزی را پیدا کنند. که برایشان صدور […]