مشاوره بهره وری

مشاوره بهره وری

ه مشاوره بهره وری مشاوره بهره وری موضوعی مهم و بدیهی هست. در ابتدا باید تعریف بهره وری را درک کرد. بهره وری درتعاریف عام یعنی حاصل ستاده برداده . امااینکه ستاده چیست ویا داده چیست ، هرفردی تعریف و تعبیر خودرا دارد. بهره وری نبایدفقط درحوزه و حیطه سازمان مطبوع بوده وفقط کسب سود […]