معنی IMS

معنی IMS

معنی IMS معنی گواهی نامه IMS رااگر بخواهیم خلاصه وار بیان کنیم. IMS سیستم مدیریت یکپارچه را در یک مجموعه نشان میدهد. استاندارد IMS یک گواهی مجزا و مستقل نیست وبه هیچ عنوان به تنهایی صادر نمیگردد. گواهی IMS تنهابه مجموعه هاکه سه استاندارد ایزو ISO9001 ،ISO14001 ISO45001 ،  راباهم داشته باشند داده میشود. و اصطلاحا […]