گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ سیستم مدیریت کیفیت (ایزو9001) به عنوان یک سیستم رسمی تعریف می شود. که فرآیندها ، رویه ها و مسئولیت ها را برای دستیابی به سیاست ها و اهداف کیفیت مستند می کند. ایزو9001 به هماهنگی و هدایت فعالیتهای یک سازمان برای برآوردن الزامات مشتری و مقررات و […]

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2015 ) سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ( ISO9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ISO 9001:2015 درسپتامبر 2015 توسط سازمان استاندارد ایزو ISO انتشار یافت. تمامی مقدمات ، بندهای استاندارد ، و تغییرات صورت گرفته نسبت به استاندارد iso9001:2008ایزو 9001:2008 درمتن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ISO 9001:2015 آورده شده است. […]

ISO9001 , جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود

 ISO9001 , جزوه کاربردی فصل هفتم ,بهبود استاندارد ISO9001 , جزوه کاربردی فصل هفتم , بهبود مبحث کلیات مجموعه متقاضی بایستی فرصتهای بهبود راتعیین وانتخاب نمایدو اقدام لازم جهت برآوردن الزامات مشتری وافزایش رضایت وی راانجام دهد. همین امر بایدشامل موارد زیر باشد:بهبود محصولات وخدمات بمنظور برآورده سازی الزامات ونیز پرداختن بجهت نیازها وانتظارات آینده. […]

ISO9001 ، جزوه کاربردی فصل دوم

ISO9001 ، جزوه کاربردی فصل دوم ایزو 9001 درمعنای سیستم مدیریت کیفیت بعنوان اصولی ترین استاندارد مطرح شده مورد نیاز تمامی استانداردها میباشد. درمقاله قبل فصل اول جزوه رابرای شما متقاضیان اختصارا شرح دادیم فصل دوم باعنوان رهبری و تعهد درون سیستم مدیریت کیفیت رامورد بررسی قرار میدهیم. استاندارد ISO9001 درمبحث رهبری وتعهد تعریف میگرددکه […]

گواهینامه ISO9001:2015

مراحل گرفتن ایزو 9001 - گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO9001:2015 گواهینامه ایزو 9001:2015 منتشر شد. گواهی نامه ISO 9001:2015 بالاخره درسپتامبر 2015 منتشر شد. ویرایش جدید ایزو9001 درحالی منتشر شدکه اکثر شرکتها ، سازمانها و مجموعه های دارنده گواهینامه ایزو 9001:2008 همچنان درپیچ و خمهای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باویرایش2008 مانده اند. چه برسدبه اینکه بخواهند ویرایش استاندارد سیستم مدیریت […]

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS IMS ، سیستم مدیریت یکپارچه راگویند.همواره مدیران ، صاحبان صنایع ، کارشناسان HSE ، کارفرمایان به‌جستجو درزمینه گواهینامه IMS میپردازند. IMS مخفف Integrated Management System میباشد. زمانیکه‌مجموعه ای سه سیستم مدیریتی کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت رابه‌طور همزمان و یکپارچه اجرایی نماید میگوییم سیسیتم مدیریت یکپارچه رادر سازمان […]

گواهینامه ISO 9001:2015 گواهینامه ایزو 9001:2015

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ISO 9001:2015 گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015 گواهینامه ایزو 9001:2015 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مادر تمامی انواع استاندارد محسوب میشود. و بعنوان پیش نیاز تمامی انواع استاندارد ایزو مطرح میگردد. درطی چندین مرحله ویرایش خورد و آخرین ویرایش استاندارد ایزو 9001 تازمان نگارش این مقاله درسال 2015 انجام گرفت. گواهی نامه ایزو 9001 […]

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده

نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو 9001 تامین کننده نحوه اعتبارسنجی گواهینامه ایزو9001 تامین کننده طوریست که بایدقبل از ارزیابی مشخصات تامین کننده مورد نظر براساس گواهینامه ISO9001 انجام دهیم. لذا بایداز شرکت متقاضی بخواهیم یک کپی گواهینامه ISO9001 دراختیار شما قرار دهند. اگر شرکت متقاضی دارای گواهینامه ISO9001 باشد از دادن کپی گواهینامه ایزو9001 نباید امتناع […]

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت سیستم مدیریت کیفیت یک تفکر هدفمند گرا درجهت عملکرد فرآیندهای سازمانها برای ارائه خدمات و محصولاتشان می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ باتمرکز برروی سطح کیفیت محصولات و خدمات توسط سازمان استاندارد جهانی تهیه و تدوین گردیده است‌. اخذ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ باعث میشود سازمانها آمادگی لازم جهت حضور و رقابت در بازارهای داخلی و […]

گواهینامه IMS گواهی نامه IMS

گواهینامه IMS گواهی نامه IMS

گواهینامه IMS گواهی نامه IMS گواهینامه IMS گواهی نامه IMS مخفف عبارت Integrated management system با عنوان سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. گواهیIMS  بصورت گواهی نامه وجود ندارد وفقط یک اصطلاح محسوب میشود. اگرکه مجموعه ای سه ایزو ISO 9001 و  ISO 14001 ISO45001 و  رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی کند اصطلاحا میگویند که مجموعه […]