گواهینامه GMP

گواهینامه GMP

گواهینامه GMP گواهینامه GMP وقتی برای شرکتی صادر می گردد که مدیران شرکت استاندارد GMPرا در شرکت پیاده سازی کنند. کلمه GMP برگرفته از « Good Manufacturing Practice » است که معنی آن «شرایط خوب مطلوب زیرساختار» است. این سیستم GMP قسمت اصلی سیستم HACCP است. هدف از به وجود آمدن و دریافت گواهینامهGMP ساخت […]