گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA چیست؟ گواهینامه LCA چیست؟ LCA مخفف عبارت بمعنای ارزیابی چرخه زندگی یک روش تجزیه و تحلیل گهواره به گور ویا گهواره به گهواره جهت ارزیابی اثرات محیطی مرتبط باتمام مراحل زندگی یک محصول هست، شامل مراحل استخراج مواد اولیه ازطریق پردازش مواد، ساخت، توزیع و استفاده میباشد ویک راهنما جهت تکمیل و پیاده […]