گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات

گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات

گواهینامه صلاحیت ایمنی برای شرکت در مناقصات گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران طبق الحاقیه قانون گذاری که توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. کلیه کارفرمایان را موظف کرد قبل از عقد هر گونه قراردادی با پیمانکاران گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از آن‌ها درخواست نمایند‌. بنابراین اخذ و دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی یا همان […]