ایزو ISO چیست

ایزوISO چیست؟

ایزوچیست؟

ISO چیست؟

IZO چیست؟

تعریف ایزو ISO چیست؟

معنی کلمه ایزو ISO چیست؟

ایزو ISO مخفف سه کلمه لاتین زیر میباشد:

 

I=International

S=Standardization

O=Organization

International organization for standardization

 

سازمان جهانی برای استانداردسازی ( دراصطلاح سازمان استانداردجهانی گفته میشود )

مقر سازمان استاندارد جهانی درژنو سوئیس میباشد. سازمان استاندارد جهانی ISO پس ازجنگ جهانی دوم درتاریخ 24فوریه 1947 بمنظور یکسان سازی و بهینه سازی استانداردها درتمامی زمینه های فنی تشکیل شد. درابتدای ایجاد سازمان ISO تنها 25کشور عضویت داشتند. بصورت تدریجی مابقی کشورهای جهان جهت عضو شدن درسازمان ISO تمایل نشان دادند. همانطورکه تعداد اعضاء بیشتر میشد، استانداردهای بیشتری نیزتکمیل ، بهینه سازی و منتشر میشد. هم اکنون ( پاییز 94 ) حدود162 کشور درسازمان استاندارد جهانی ISO عضویت دارند. سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیزاز اعضای اصلی سازمان جهانی استاندارد ISO بوده و درکمیته های فنی ایزو درتدوین استانداردهای بین المللی مشارکت جدی دارد. درحال حاضر ( پاییز 94 ) تعداد بیش از20500 استاندارد ایجاد ، تکمیل و منتشر شده است. تمامی استانداردهای ایزو توسط تعداد زیادی کمیته فنی و زیر کمیته تهیه و تدوین شده اند. درهرکمیته فنی تعدادی اعضای فعال ( P-member ) و اعضای ناظر (o-member ) وجود داردکه وظیفه تهیه مدارک علمی و فنی مرتبط باهر موضوع رادارند. (مدارک علمی و فنی اصطلاحاًcommittee draft گفته میشود ). مدارک علمی و فنی جهت مطالعه و اظهار نظر بین اعضاء توزیع میگردد و پس ازانجام اصلاحات لازم بصورت پیش نویسی استانداردبین المللی Draft international standard تهیه میگردند. پیش نویسهای استاندارد مجدد جهت انجام اصطلاحات تکمیلی بین اعضاء منتشر شده و جهت تصویب نهایی مورد رای گیری قرار میگیرند. چنانچه هرپیش نویسی بتواند بیش از75 درصد (سه چهارم ) آراء راکسب کندآن پیش نویس عنوان ISO رابه خود اختصاص میدهد و چنانچه بتواند 75-66 درصد ( دوسوم ) آراء راکسب کند پیش نویس مربوطه عنوان ISO/TS رابه خود اختصاص میدهد و چنانچه بتواند بین 66-50 (نیمی از) آراء رابه خود اختصاص دهد عنوان ISO/PAS رابه خود اختصاص میدهد. بدیهیست کسب آرای زیر 50 درصد بدین معناست که پیش نویس مربوطه مورد تایید قرار نگرفته و جهت اصلاح و تکمیل توسط کمیته فنی مرتبط باحوزه خود ارجاع داده میشود.

امروزه ازبین تمامی استانداردهای ایزو تعدادی ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و کاربرد بیشتری دارد. مانند ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت ) و دلیلش هم اینست که استاندارد ISO9001 یک استاندارد مرجع و عمومی و مرتبط باکلیه سازمانها میباشد. برای اطلاع ازاستانداردهای ایزو مطرح درجهان و دارای کاربرد بیشتر میتوانید ازمنوی انواع گواهینامه آنهارا مشاهده و مطالعه فرمایید.
نکته 1: ازآنجاییکه کلمه ISO درفارسی ایزو تلفظ میشود، بعضی تصور میکنند گواهینامه ایزو معادل کلمه گواهی نامه IZO میباشد.

درحالیکه گواهینامه IZO کلمه نادرست بوده و منظوراز گواهینامه IZO همان گواهینامه ISO میباشد. همچنین کلماتی همچون گواهینامه آیزو ، گواهینامه آیسو و گواهینامه ایسو نیز شنیده میشود.

نکته 2: درزبان لاتین خودکلمه ISO معنی یکسان سازی ، همسوسازی ، همگن سازی، نیز میدهد. البته معنای واقعی عبارت ISO مخفف همان سازمان استاندارد جهانی میباشد. هرچند معنی لغوی ISO باعبارت مخفف شده ISO بی ارتباط نیست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی آمادگی دارد تاهرگونه اطلاعات مورد نیاز متقاضیان گواهینامه ایزو رابطور رایگان ارائه نماید.

بامادرارتباط باشید...