گواهینامه ISO45001

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در کنار ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی عمومی ترین انواع استاندارد مورد نیاز تمام حوزه ها و زمینه های کاری میباشدکه سازمانها و نهادها و شرکتها فارغ از نوع فعالیت و همینطور گستردگی سازمان نیازمندش هستند و درون مناقصات ممکنست شخص مناقصه گزار یعنی همان کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها درخواست گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ را بکند و البته اغلب ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ رادر کنار یکدیگر خواستارند بهمین جهت متقاضیان اغلب بدنبال اخذ فوری گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ هستند و اینکه هرچه زودتر خودرا بابت مناقصه آماده کنند وبه گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ تا زمان مقرر شده جهت حائز شرایط شدن و کسب امتیاز لازم دست پیدا کنند.

گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ درمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میپردازدبه بهداشت کار و کارکنان و پرسنل درگیر. همچنین بایستی بدین مورد مهم اشاره کردکه قبلا OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح بودکه نقایصی داشت و اما امروزه ایزو ۴۵۰۰۱ جای اهساس راگرفته و بارفع نواقص درون آن جایگزینش شده و کاربرد دارد. سازمانها و شرکتها نیزنباید بدنبال اخذ OHSAS 18001 باشند و بایستی بدانند ایزو ۴۵۰۰۱ رابجایش ازطریق مراجع صادر کننده ایزو درخواست کنند و اهساس دیگر اعتباری ندارد.

گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درکنار ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی معنا پیدا میکند و دراکثر مواقع سازمانها باعدم آگاهی و علم کافی تنها درخواست ایزو ۴۵۰۰۱ رادارند و نمیداننداین دو استاندارد مکمل و متمم یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند وبه اثر بخشی واقعی میرسانند اماکه مراکز مشاوره و اطلاع رسانی باعلم بدین موضوع آنهارا ترغیب و تشویق و توجیه میکنندکه بطور همزمان ُایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند واین طراحی و پیاده سازی دو سیستم فوق پدید آورنده HSE میباشد.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ همچنین همیشه کنار ۹۰۰۱ معنا میابد و سازمانها بهترست جهت بهره وری بهتر و بیشتر درابتدا درراستای پیاده سازی سطح کیفی استاندارد مورد نظرکه دراینجا ایزو ۴۵۰۰۱ هست ایزو ۹۰۰۱ را طراحی و پیاده سازی کند و همچنین ایزو ۱۴۰۰۱ رادر کناراین دو همراه یکدیگرکه بطور یکپارچه و همسو طراحی و پیاده سازی گردند میگویند سازمان توانسته درون خودش یک سیستم مدیریت یکپارچه راه اندازی کند.

ایزو ۴۵۰۰۱ الزامات بهداشتی و ایمنی راجهت محیط کار فراهم میکندتا کارکنان ضمن ایمن بودن جانشان باخیال راحت فعالیت کنند.

مراکز صادر کننده ایزو 45001 و سایر انواع ایزو دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند و تحت اعتبار IAF ویا غیر IAF هستند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار میگیرند و درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میدهد و AB های اینچنینی دارلای بالاترین اعتبارند و هرکشور خودش AB هایی داردکه تحت نظر IAF فعالیت میکنند مثلا درون ایران تنها مرجع IAF ، NACI ( مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ) میباشد. یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF یعنی CB و AB ساختگی ایرانیها هستند و درون ایران فعالیت میکنند و گواهینامه های غیر IAF درون ایران صادر میشوند و متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو 45001 ویا هرنوع گواهی ایزو دیگر همچون ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، HSE ، IMS و غیره بنابر هدف خود و نیاز و توانایی مالی و شرایطشان و گستردگی سازمانشان خودشان انتخاب میکنندکه ازکدام نوع گواهی یعنی دارای کدام اعتبار میخواهند گواهی نامه بگیرند و تحت اعتبار داخلی ویا بین المللی.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و عضو کمیته ملی استاندارد ایران با حضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.