مشاوره ISO ، مشاور ISO 

مشاوره ISO ، مشاور ISO

ISO مخفف International Organization For Standard ( سازمان استاندارد جهانی ) میباشد. از اهداف اصلی ISO تدوین استانداردهای مختلف درحوزه‌های خدماتی ، تولیدی ، اقتصادی ، ساخت و ساز ... است. مشاوره ISO فرآیندی ست‌که مسیر روشنی رادر پیش‌روی متقاضیان دریافت گواهینامه ISO قرار میدهد. مشاور ISO مجرب این اطمینان رابه متقاضیان ISO میدهدکه گواهینامه ISO معتبر ، مرتبط بازمینه فعالیت شان رادریافت کنند.

گواهینامه‌های ISO مختلفی وجوددارد که‌برخی ازآنها عبارتنداز سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت صنایع غذایی    ISO 22000، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001و.... هرکدام ازاین ایزو هاالزامات و استانداردهای خاص خودشان رادارند. برخی‌از گواهینامه‌های ISOمانند سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001 راهرشرکتی باهر زمینه فعالیتی میتوانند اخذ کنند مخصوصا سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 که‌پایه و اساس سایر ایزوهاست.

مشاور ISO ضمن اینکه‌به معرفی و شرح هرکدام ازگواهینامه‌های فوق میپردازد ، متقاضیان ISO راراهنمایی میکند که‌چه گواهینامه ای‌راازکجا دریافت کنند ؟ مشاور ایزو بیان میکندکه‌برای دریافت ISO ازکجا و چگونه بایداقدام کرد؟ گواهینامه ISO معتبر چگونه قابل تشخیص است؟ آیا گواهینامهISO در سایتی ثبت و قابل پیگیری است؟

مشاور ISO به‌متقاضیان ISO میگویدکدام گواهینامه باتوجه به‌حوزه کاری و زمینه فعالیت متقاضیان ISO مناسب‌است. وچه گواهینامه ایزویی بایداخذ شود. مشاور ISO فازهای مختلف پیاده سازی سیستم های‌مدیریتی گوناگون رابه روشنی‌برای متقاضیان ISO بیان میکند. فازهایی ازقبیل شناخت مجموعه ، آموزش پرسنل ، اجرایی کردن مستندات موجود ، انجام ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ازین دسته هستند. برای استقرار سیستم‌های مدیریتی بایدکارکنان و کارمندان آموزش ببینند و مستندات سیستم مدیریتی مورد نظر سازمان نظیر فرم‌ها ، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تنظیم شوند. مشاورISO باتوجه به‌سازمان و اهدافش مستندات وروشهای اجرایی راتهیه میکند. این‌الزامات توسط مدیران و کارکنان اجرایی میشود. وبدنبال آن ممیزی خارجی و ممیزی داخلی توسط افراد آموزش دیده انجام میشود. درنهایت زمانیکه شرکت گواهینامه دهنده ممیزی خارجی را انجام داد اقدام‌به صدور گواهینامه ISO میکند.
مشاور ISO کمک میکند تاگواهینامه‌های معتبر رااز گواهینامه‌های غیرمعتبر تشخیص دهیم. برا ی اخذ ISO ابتدا بایدبدانیم کدام ISO برای‌مامناسب است و گواهینامه ISO رااز کدام مرجع بایددریافت نمود. مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certify Body یا CB گویند .CB ها تحت نظر AB یا همانAccreditation Bodyکار میکنند وآنها را از نظر اعتبار مشخص و رده بندی میکنند. AB هاخود توسط انجمن بین المللی تحت عنوان IAFاعتبار دهی میشود.هرکشوری حداقل بایدیک AB دولتی داشته باشد . به‌عنوان مثال‌در ایران AB دولتی سازمان ملی تایید صلاحیت ایرانNACI است. گواهینامه ای که‌از مرجع یا CB تحت نظر AB ،IAF ایی دریافت شود معتبرتراست. AB هایی که‌تحت نظر IAF هستند درسایت www.iaf.nuثبت میشوند و قابل پیگیری هستند.

مشاوره ایزو و انتخاب مشاور ایزو کاربلد بهترین راه برای کسب اطلاعات درست درزمینه گواهینامه هایISOمیباشد.

نویسنده سرکار خانم مهندس ماجده آبکار

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن سالها سابقه درزمینه مشاوره ، پیاده سازی و مستند سازی سیستم های مدیریتی شما رادر جهت آشنایی باانواع گواهینامه های ISO ، اجرا و پیاده سازی آنها راهنمایی مینماید.

باما درارتباط باشید...