متن استاندارد ایزو ISO

متن استاندارد ایزو ISO شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط کمیته فنی مربوطه خوددر ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند. متن استاندارد ایزو  ISO همواره درحال […]

مشاوره پیاده سازی گام به گام

مشاوره پیاده سازی گام به گام

  مشاوره پیاده سازی گام به گام مشاوره پیاده سازی گام به گام شامل مشاوره ، طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، پایش ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی می شود. متاسفانه امروزه پیاده سازی انجام نمی شود. پیاده سازی دیگر در سبد خدمات مورد نیاز سازمانها و شرکتها قرار ندارد. […]

مشاوره سیستمهای مدیریتی

  مشاوره سیستمهای مدیریتی مشاوره سیستمهای مدیریتی شامل طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و استقرار ، اجرا و نگهداری و بهبود هرسیستم مدیریتی می باشد. زیرا که مستلزم داشتن علم کامل استاندارد مربوطه میباشد. استانداردهای مطرح روز همچون استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و […]