متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO 45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 برای اولین باردر مارس 2018 منتشر شد. استاندارد ایزو 45001:2018 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشدکه برای اولین باربه صورت استاندارد بین الملللی و تحت اعتبار سازمان استاندارد سازی بین […]

گواهینامه ایزو ، ماشین آلات صنعتی

گواهینامه ایزو ، ماشین آلات صنعتی

گواهینامه ایزو ، ماشین آلات صنعتی تولیدکنندگان ماشین آلات صنعتی جهت ایجاد ارتقاء سطح و جایگاه خوددربازار و همچنین بمنظور دستیابی مقاصد دیگر بدنبال اخذ مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) هستند. لذا ممکن است جهت دریافت ایزو و کسب اطلاعات دراین حوزه باعث شده تاسئوالات زیررا درذهن خودداشته باشند: تاثیر گواهینامه ISO درصنعت ماشین […]