دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن یکی از دستورالعملهای مندرج در روش اجرایی کنترل عملیات محسوب می گردد. آتش سوزی یکی از پرخطرترین موارد در حوزه ایمنی است. آتش سوزی هم خطرات جانی دارد و هم صدمات مالی فراوانی وارد می کند. لذا پیشگیری از […]

enemad-logo