روش اجرایی مدیریت دانش

روش اجرایی مدیریت دانش

روش اجرایی مدیریت دانش روش اجرایی مدیریت دانش یا دستورالعمل مدیریت دانش یکی دیگر از مستندات مهم هست که برای تمامی شرکتها راهنمای مهمی هست. دستورالعمل مدیریت دانش در تمامی استاندارد های ایزو ، اعم از استانداردهای عمومی و تخصصی کاربرد دارد. اما بیشترین کاربرد آن در استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت می باشد. […]

enemad-logo