دستورالعمل مدیریت قراردادها

دستورالعمل مدیریت قراردادها

دستورالعمل مدیریت قراردادها دستورالعمل مدیریت قراردادها شامل تهیه و تدوین و تشریح چگونگی عقد قراردادهای شرکت هست. از موضوع قرار داد گرفته تا ذکر طرفین قرارداد را شامل میگردد. در این دستورالعمل مدیریت قراردادها چگونگی قرار داد خرید و فروش جزء به جزء بیان میگردد. روش اجرایی مدیریت قراردادها برای تمامی شرکتها یک روش اجرایی […]

enemad-logo