اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی

دریافت گواهینامه ایزو بدون بازرسی و ممیزی به مزاج خیلی از شرکتها خوش می آید. شرکتهای زیادی هستند که بدنبال اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی و فوری هستند.

اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی دریافت گواهینامه ایزو بدون بازرسی و ممیزی به مزاج خیلی از شرکتها خوش می آید. شرکتهای زیادی هستند که بدنبال اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی و فوری هستند. معمولاً مراجع صادرکننده ISO که تحت اعتبار IAF نیستند مدرک ایزو بدون ممیزی ثبت و صادر میکنند. اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی […]

enemad-logo