راهنمای دریافت رتبه یا صلاحیت پیمانکاری

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

راهنمای دریافت رتبه یا صلاحیت پیمانکاری دریافت رتبه پیمانکاری با عناوین مختلفی مطرح هست. امروزه کارفرمایان متعددی از پیمانکاران خود گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می خواهد. اما هر کارفرمایی با یک ادبیات متفاوتی از رتبه یا صلاحیت پیمانکاری نام می برد. در حالیکه در حال حاضر فقط دو نوع گواهینامه یا رتبه صلاحیت پیمانکاری وجود دارد. […]

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری

فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری فرق رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری درحوزه فعالیت و هزینه ها و موارد دیگری میباشدکه ما دراین مقاله بطور کلی هردورتبه پیمانکاری و انفورماتیک راتوضیح و بررسی میکنیم. رتبه پیمانکاری رتبه پیمانکاری شامل رتبه هایی میشودکه یامخصوص پیمانکارانی میباشدکه 100درصد سهام رادارند. ویا آندسته پیمانکاران که 100درصد سهام آنهابه […]

شرایط اخذ گرید پیمانکاری

شرایط اخذ گرید پیمانکاری

  شرایط اخذ گرید پیمانکاری شرایط اخذ گرید پیمانکاری و دریافت و اخذ رتبه پیمانکاری درسطح کشور فرایندی متشکل از ارائه مدارک و رعایت کردن ضوابط موجود در سطح قانون و استاندارد بین المللی هست وباید شرکتهای متقاضی بااین شرایط و ضوابط پایبند باشندتا بتوانند درکشور فعالیت کنند. درداخل کشور بسیاری ازپروژه های بزرگ و […]

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری سایت ثبت نام گرید پیمانکاری درسطح کشور با نام ساجات بیان میگردد. که این سایت کار خود را ازسال 1388 بصورت فراگیر وهمه جانبه شروع کرد. و بمنظور سازمان دهی و یکپارچه سازی شرکتهای پیمانکاری و خدمات رسانی درزمینه های متنوع تعیین صلاحیت میدهد. شرکتهایی که مستعد دریافت گرید پیمانکاری […]