راهنمای دریافت رتبه یا صلاحیت پیمانکاری

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

راهنمای دریافت رتبه یا صلاحیت پیمانکاری دریافت رتبه پیمانکاری با عناوین مختلفی مطرح هست. امروزه کارفرمایان متعددی از پیمانکاران خود گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می خواهد. اما هر کارفرمایی با یک ادبیات متفاوتی از رتبه یا صلاحیت پیمانکاری نام می برد. در حالیکه در حال حاضر فقط دو نوع گواهینامه یا رتبه صلاحیت پیمانکاری وجود دارد. […]

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) براساس بخشنامه وزارت علوم، تحت عنوان آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی درآزمونهای ورودی مقاطع بالاتر، دارندگان مدارک تحصیلی معادل و غیررسمی صرفا دردو حالت قابل پذیرش میباشد: الف: ارائه مدرک قبولی درآزمون جامع ودر […]