استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟

استاندارد مبارزه با رشوه خواری

 استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟ آیا برای رشوه خواری هم استانداردی تعریف میگردد؟ استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟ گواهینامه ISO37001 ایزو 37001 ، گواهینامه استاندارد مبارزه با رشوه خواری آیا راه حل نهایی مبارزه با رشوه خواری هست؟ ایزو 37001 یک استاندارد بین المللی هست که در […]

enemad-logo