استانداردهای نفت ایران IPS

استاندارد IPS

استانداردهای نفت ایران IPS استاندارد IPS چیست؟ تعریف استاندارد: IPS مخفف عنوان Iranian Petroleum Standard به معنای استاندارد نفت ایران میباشد. مدرک IPS بیان کننده و تعریف کننده و تدوین کننده استانداردهای نفتی مختص ایران هست. استاندارد IPS حداقل الزامات مورد نیاز و مورد احتیاج جهت کارهای مهندسی، ساخت و ساز و نصب، انتخاب مواد […]

enemad-logo