گواهینامه ISO 22301

گواهینامه ISO 22301

گواهینامه ISO 22301 گواهینامه ISO 22301 چیست؟ سازمان استاندارد جهانی درسال 2019 میلادی استانداردی رابا عنوان سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تهیه، تنظیم و تدوین نمود و با نام استاندارد ISO 22301 آن را منتشر نمود. درگیری با یکسری ریسکها و اختلالاتی امروزه از دغدغه های سازمانها و شرکتها درهر حرفه و فعالیتی می‌باشد. […]