متن فارسی استاندارد ایزو 17025:2017

دانلود متن فارسی ISO/IEC 17025:2017

متن فارسی استاندارد ایزو 17025:2017 مرکز سیستم کاران متن فارسی استاندارد ایزو 17025:2017 را منتشر کرد. این متن برای آزمایشگاهها کاربرد دارد. متن استاندارد ایزو 17025 با ویرایش سال 2017 توسط سازمان ملی استاندارد ایران در دسترس عموم نیز قرار گرفت. در کشور ایران، آزمایشگاههای خیلی زیادی در حال فعالیت هستند. آزمایشگاهها به دو دسته […]

enemad-logo