گواهینامه ایزو 20000

سیستم مدیریت خدمات IT را با نام گواهینامه استاندارد ایزو 20000 می شناسند. گواهینامه ایزو 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (IT) است.

گواهینامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT را با نام گواهینامه ایزو 20000 می شناسند. گواهینامه ایزو 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (IT) است. این گواهینامه به بودجه بندی و کنترل هزینه ها در فناوری اطلاعات و نرم افزارها و کنترل کیفیت آنها و کنترل مناسب در مراحل مختلف طراحی، […]

enemad-logo