ایمنی در برق

مقررات ایمنی برق ریسک خطرات را کاهش می دهد.

ایمنی در برق چرا تدوین دستورالعمل ایمنی در برق ( Electrical safety ) ضروری است؟ باید بدانیم امکان وقوع حوادث ناشی از اتصالات برقی همیشه وجود دارد. این حوداث شامل موارد زیر هستند: برق گرفتگی و سوختگی در اثر تماس با قطعات برقی آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض قوس الکتریکی (زمانی که برق […]

enemad-logo