دستورالعمل منشی گری

دستورالعمل منشی گری

دستورالعمل منشی گری دستورالعمل منشی گری به عنوان یکی دیگر از مستندات مهم مندرج در روش اجرایی مدیریت امور اداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. در تمامی شرکتها، حتی با وجود دو کارمند، حتما یک منشی هست. وظایف منشی برای سازمان بسیار مهم هست. پس نگارش یک دستورالعمل برای منشی بسیار مهم و مثمر […]

enemad-logo