مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management

مدیریت کیفیت جامع TQM مدیریت کیفیت جامع TQM فرآیندی مبتنی بر شواهد iست که‌ توسط مدیریت ارشد شرکت راهبری میگردد. TQM برای دستیابی به‌ اهداف سازمان بر بهبود عملکرد و کیفیت و رضایت ذی نفعان تمرکز دارد. اولین اثرات مدیریت کیفیت جامع در پی گسترش بازارهای داد و ستد و خدمات و افزایش اهمیت کیفیت […]

enemad-logo