دستورالعمل بازدید HSE دوره ای از اصناف و اماکن

دستورالعمل بازدید HSE دوره ای از اصناف و اماکن

دستورالعمل بازدید HSE دوره ای از اصناف و اماکن یک کارشناس ایمنی همواره بایستی از اماکن مختلف سازمان بازدید دوره‌ ای انجام دهد. بازدیدهای دوره‌ ای یا بازرسی‌ های دوره‌ای فقط از بابت HSE هست و ربطی به سایر امور مدیریتی ندارد. بازرسی دوره‌ای ایمنی‌ ها بایستی هم به صورت منظم و هم به صورت اتفاقی […]

enemad-logo