دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم

دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم یک کارشناس HSE حرفه ای دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم و مجروح را بایستی یاد بگیرد. چون در مواقع لزوم اجرای روش اجرایی حمل و نقل مجروحان و مصدومان خیلی کاربرد دارد. در اکثر مانورها نیز بایستی عمل انتقال مصدومان بواسطه رویه حمل مصدومان اجرا گردد. همیشه و همه جا […]

enemad-logo