متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS

متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS

متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS مدل سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست یک استاندارد نیست. بلکه یک مدل ابداع شده توسط انجمن شرکتهای نفتی امریکا است. مدل HSE-MS وقتی در سطح کشور امریکا اجرا شد، همه نتایج خوب آن را یافتند. برای همین به مرور زمان در کل دنیا اشاعه پیدا کرد. متن […]

enemad-logo