روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ، در ویرایش 2015 در واقع همان روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در ویرایشهای قبلی است. همچنین روش اجرایی اقدامات اصلاحی در بند  10 – 2 با عنوان عدم انطباق و اقدام اصلاحی آمده است. شایسته است که کارشناسان ایزو ، این روش اجرایی […]

enemad-logo