دستورالعمل کدگذاری اطلاعات مدون

دستورالعمل کدگذاری اطلاعات مدون

­                                                                                                                                               دستورالعمل کدگذاری اطلاعات مدون دستور العمل کد گذاری مدون در استاندارد ISO9001:2015 ذکر گردیده است. دستورالعمل کد گذاری مدون ، بابت حصول اطمینان از شناسایی اطلاعات مدون سیستمهای مدیریتی تهیه و تدوین شده است. مرکز سیستم کاران جهت رفاه متقاضیان و دادن خدمات رایگان به متقاضیان و کارشناسان، دستورالعمل مورد نظر را بدین شرح […]