ایمنی در برق

مقررات ایمنی برق ریسک خطرات را کاهش می دهد.

ایمنی در برق چرا تدوین دستورالعمل ایمنی در برق ( Electrical safety ) ضروری است؟ باید بدانیم امکان وقوع حوادث ناشی از اتصالات برقی همیشه وجود دارد. این حوداث شامل موارد زیر هستند: برق گرفتگی و سوختگی در اثر تماس با قطعات برقی آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض قوس الکتریکی (زمانی که برق […]

دستورالعمل ایمنی در برق

دستورالعمل ایمنی در برق

دستورالعمل ایمنی در برق دستورالعمل ایمنی در برق یکی از دستورالعملهای روش اجرایی کنترل عملیات هست. برق از عوامل مهم خطر محسوب می گردد. به همین جهت ایمنی در برق از اهمیت بالا و ویژه ای برخوردار هست. دستورالعمل ایمنی برق به جهت همین موضوع اهمیت ویژه ای دارد. خطر برق گرفتگی همیشه و همه […]

enemad-logo