دستورالعمل رعایت HSE عمومی

مدرک آموزشی HSE ، مدرک دانشگاهی HSE و تفاوت میان آنها

دستورالعمل رعایت HSE عمومی دستورالعمل رعایت HSE عمومی یکی از دستورالعملهای مندرج در روش اجرایی کنترل عملیات محسوب می گردد. اين دستورالعمل به رعايت و افزايش سطح ایمنی و بهداشت عمومی و فردی و پيشگيری از عوارض و بيماري هایی که منشاء بهداشتی دارند، می پردازد. کاربرد آن در کلیه واحدهای شرکت می باشد. نظارت […]

enemad-logo