دستورالعمل آموزش

دستورالعمل آموزش

دستورالعمل آموزش دستورالعمل آموزش یا روش اجرایی آموزش یکی از مستندات مهم در هر استاندارد ایزو بشمار میاید. دستورالعمل آموزش ( روش اجرایی آموزش ) در هر سازمان ممکنست متفاوت باشد. چون هر شرکت و سازمانی متناسب با ساختار واحد آموزش خود اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل یا رویه آموزشی می نماید. در استاندارد […]