دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری)

دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما یا مشتری

دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) شامل تشریح چون و چرای تحویل کالا به کارفرما میپردازد. روش اجرایی تحویل کالا به کارفرما (مشتری) از هنگام خروج کالا از انبار تا تحویل کالا به کارفرما را شامل میگردد. تحویل کالا از وقتی از انبار خارج میگردد تا وقتی به دست […]

enemad-logo