کنترل سوابق کیفی چیست؟

کنترل سوابق کیفی بخش بسیار مهمی از مستندسازی استاندارد ISO 9001 :2008 است. اجرای صحیح روش اجرایی کنترل سوابق کیفی (Records Control Procedure) موجب تحقق یک سیستم مدیریت کارآمد و بهینه ( Quality Management System ) در سازمانها میگردد

کنترل سوابق کیفی چیست؟ مبحث کنترل سوابق کیفی بخش بسیار مهمی از مستندسازی استاندارد ISO 9001 :2008 است. سوال اغلب کاربران در خصوص کنترل سوابق کیفی چیست؟ همان اجرای صحیح روش اجرایی کنترل سوابق کیفی (Records Control Procedure) است که موجب تحقق یک سیستم مدیریت کارآمد و بهینه ( Quality Management System ) در سازمانها […]

کنترل مستندات چیست؟

نمونه مستندات ایزو

کنترل مستندات چیست؟ سوال اغلب کاربران در خصوص کنترل مستندات چیست؟ بخاطر الگو برداری جهت کنترل مستندات شرکتشان است. کنترل مستندات Documentation Control مهمترین بخش استاندارد ISO 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت است. سازمانها بایستی اطمینان حاصل کنند که بر اسناد خود هنگام ایجاد و هنگام بروز رسانی آنها کنترل دارند. در عین حال از […]

enemad-logo