دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی شامل شرح چگونگی انجام امور مربوطه به کلیه ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی میگردد.  در دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی هر مرحله از این امور شامل مراحل درخواست، صدور، پیگیری، […]

enemad-logo