نمونه روش اجرایی یکپارچگی سرمایه

گواهینامه HSE

نمونه روش اجرایی یکپارچگی سرمایه مستند نمونه روش اجرایی یکپارچگی سرمایه یکی از مستندات HSE می باشد. هدف از این مستند اطمینان خاطر بابت سلامت تجهیزات مورد استفاده در سازمان می باشد. روش اجرایی یکپارچگی سرمایه به نحوه ضمانت یکپارچگی سرمایه از مرحله تعیین تا تدوین و نگهداری و تحویل تاسیسات و تجهیزات در شرکت […]

enemad-logo