روش اجرایی رازداری

نمونه روش اجرایی رازداری

روش اجرایی رازداری آزمایشگاههای تست و آزمون و یا هر آزمایشگاه دیگری باید کلیه اطلاعات و نتایج آزمونها را بصورت محرمانه مدیریت نماید. رازداری جزء لاینفک مجموعه فرایندهای اصلی برای استقرار ایزوهای سری 17000 هست. نمونه روش اجرایی رازداری که ما در زیر بعنوان یک نمونه ارائه کردیم فقط جهت الگو برداری است. نمونه دستورالعمل […]

enemad-logo